Koszyk: 0.00 PLN

Regulamin Sklepu Internetowego Dales wood.

Sklep internetowy prowadzony jest przez Adriena Dalessandro prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dales wood Adrien Dalessandro, M. Mochnackiego 21 05-820 Piastów, NIP 5342311361, REGON 381413793§ 1. Definicje

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego na stronie www.sklep-daleswood.pl

Konsument- osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Produkt - dostępne w sklepie produkty

Koszyk –
usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów

Blue Media - podmiot świadczący obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Regulamin - niniejszy regulamin

Sprzedawca- Dales wood Adrien Dalessandro, M. Mochnackiego 21 05-820 Piastów, NIP 5342311361, REGON 381413793

§ 2. Proces Zakupu

 1. Klient, który chce dokonać zakupów w sklepie, powinien wybrać interesujące go produkty i zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie przycisku "do koszyka".
 2.  W celu zakupienia produktów, powinien przejść do koszyka i kliknąć kup teraz, po czym zostanie przekierowany do formularza Zamówienia.
 3. Klient w formularzu zamówienia wprowadza dane konieczne do zawarcia i realizacji sprzedaży.   W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
 4. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.
 5. Klient wybiera sposób zapłaty. 
 6. Zamówienie zostaje przesłane za pomocą sklepu Internetowego. Wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 7. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 8. Klient zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności, w tym przypadku Blue Media S.A.
 9. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 11. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, transakcja nie została zaksięgowana lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w okresie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia
 13. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone

§ 3. Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Blue Media S.A.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Blue Media;
 4. W przypadku wyboru przez Klienta  płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca za zakupiony produkt wystawia paragon lub fakturę VAT.

§ 4. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: Poczta Polska (paczka48), kurier DPD, Paczkomaty InPost.
 2. Termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych.
 4. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę to do 14 dni roboczych. W przypadku zamówienia mebli termin realizacji zamówienia wynosi do trzech tygodni.
 5. Czas przygotowania Zamówienia liczony jest od dnia uznania na koncie rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu  płatności elektroniczne lub kartą płatniczą ( Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 6. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 
 7. Dopuszcza się opcję dostawy towarów do i poza kraje członkowskie Unii Europejskiej, jednakże w takim przypadku sprzedaż odbywa się indywidualnie poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika ze Sprzedającym mailowo daleswood.kontakt@gmail.com i ustalane są indywidualne koszty dostawy.

§ 5. Odstąpienie od umowy.

 1. Każdy klient będący jednocześnie konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej za Sprzedawcą w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia przesyłki z produktem.
 2. Klient chcący skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego paragrafu do poinformowania o tym fakcie na adres mailowy: daleswood.kontakt@gmail.com.
 3. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów jest: wysłanie informacji o której mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu w wymaganym terminie oraz przesłanie produktu w stanie, który wskazuje na brak użytkowania bez najmniejszych wątpliwości.
 4. Koszty odesłania towaru ponosi klient.
 5.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§6 . Reklamacja.

 1. Każdy klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących otrzymanego produktu. Należy to zgłosić na adres mailowy: daleswood.kontakt@gmail.com.
 2. Treść maila powinna zawierać: dane klienta, identyfikacja zamówienia, opis produktu oraz opis reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14dni informując o rezultacie klienta drogą mailową.

§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.§ 8. Przetwarzanie Danych Osobowych i Polityka prywatności

dostępna pod adresem: www.sklep-daleswood.pl/polityka_prywatnosci/

§ 9. Postanowienia końcowe:

Niniejszy regulamin obowiązuje od 20.12.2018

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów